Modul Osnove 6.0

Aplikacije je dodatek k programski opremi BricsCAD. Namenjene je projektiranju 2D tehniških risb. Za uporabo zadostuje programska oprema BricsCAD Lite.

Poskusna licenca omogoča 30 testnih zagonov aplikacije.  Naročilo pošljite na naslov info@rscom.si

Glavne funkcije:

– Racionalizacije osnovnih BricsCAD-ovih ukazov
– Določitev poljubnih datotek za nastavitev ravnin in peres
– Izris standardnih in poljubnih formatov v modelu in papirju
– Izris poglednih oken v poljubnih merilihv papirju
– Dodatne možnosti izrisa točk
– Prilagojen izris tabel glede na prostor izrisa
– Dodatni tipi črt

– Vnos blokov ali točk po loku, krogu, črtovju, 3D črtovju, na poljubnih razdaljah
– Selekcioniranje objektov s posebnimi filtri
– Spremembe Z koordinat objektov
– Dodatne operacije z atributi in bloki
– Urejevanje tekstov

– Različne možnosti opisov objektov
– Kotiranje prilagojeno poljubnim merilom in prostoru izrisa
– Zaporedno in vzporedno kotiranje po loku ali krogu
– Dodatne možnosti izračunov razdalj, interpolacija,  izračuni s teksti, predizmere
– Izris detajlov
– Izris oznak za prereze, smeri ter padce
– Izris osi linearno, po loku, krogu ali črtovju
– Izris višinskih kot

Cenik:

1 Licenca = 400 EUR

Video prezentacije:

Kliki na spodnje videoposnetke Primer 1 do Primer 19 omogočajo prikaz izdelave preproste 2D tehniške risbe “korak po korak”, z uporabo skoraj vseh ukazov aplikacije:

Primer 1      Primer 2      Primer 3     Primer 4     Primer 5

Primer 6     Primer 7      Primer 8     Primer 9     Primer 10

Primer 11    Primer 12    Primer 13    Primer 14    Primer 15 

Primer 16    Primer 17    Primer 18   Primer 19

 

Modul Ceste 6.0

Aplikacije je dodatek k programski opremi BricsCAD. Namenjene je projektantom pri 2D in 3D izrisu cestnih elementov v območju premostitvenih objektov. Potrebna je programska oprema BricsCAD Pro.

Poskusna licenca omogoča 30 testnih zagonov aplikacije.  Naročilo pošljite na naslov info@rscom.si

Glavne funkcije:

– Določitev projekta ceste
– Določitev datoteke stacionaž
– Določitev in izris prečnih osi
Določitev datoteke nivelete in izris nivelete v vzdolžnem profilu
– Določitev datoteke vijačenja
Določitev datoteke prečnih padcev cestišča v prečnih profilih
Določitev datoteke cestišča in razširitev v prečnih profilih
Določitev datoteke nivelete ceste in 3d izris nivelete ceste

Cenik:

1 Licenca = 480 EUR

Video prezentacije:

Primer1 Primer2

Modul Objekti 6.0

Aplikacije je dodatek k programski opremi BricsCAD. Namenjene je projektantom pri 2D in 3D izrisu premostitvenih objektov. Potrebna je programska oprema BricsCAD Pro.

Poskusna licenca omogoča 30 testnih zagonov aplikacije.  Naročilo pošljite na naslov info@rscom.si

Glavne funkcije:

Konstrukcija 3D

Določitev datoteke širin monolitnih prerezov v tlorisu
Določitev datoteke višin monolitnih prerezov v vzdolžnem prerezu
– Izris 3d prečnih prerezov in modela zgornjih konstrukcij
– Izris zakoličbenih točk in črtovja v vozlišča prerezov prekladne konstrukcije
Izris tabele zakoličbe vozliščnih točk prerezov prekladne konstrukcije
– Določitev datoteke širin robnih vencev v tlorisu
– Izris 3d prečnih prerezov in modela robnikov, izravnalnega sloja, zalivne mase
Izris 3d prečnih prerezov in modela hodnikov, zalivne mase ter 3d črtovja
– Izris 3d prečnih prerezov in modela slojev cestišča

Konstrukcije 2D

Izris 2d prečnih prerezov zgornje konstrukcije
– Vnos blokov v 2d prečne prereze zgornje konstrukcije
– Izris vzdolžnega prereza v osi konstrukcije

Ograje

– Izris vzdolžnega profila iz 3d črtovja in izračun razporeditve segmentov
Razporeditev segmentov in izris črtovja v X-smeri vzdolžnega profila
– Vzdolžni izris cevnih vertikalnih profilov
– Vzdolžni izris ročajev
– Vzdolžni izris horizontalnih profilov
– Vzdolžni izris zaokrožitev krajnih profilov
Vzdolžni izris vmesnih vertikalnih profilov
– Vzdolžni izris blokov
Kotiranje ograjnih elementov
– Izračun količin ograjnih elementov
– Izris tabele ograjnih elementov iz datoteke
– Tlorisni in 3d izris vertikalnih profilov
Kotiranje ograjnih elementov v tlorisu

Kabli za prednapenjanje

– Določitev datotek kabelskih linij v prečnih prerezih iz vzdolžnega prereza in tlorisa
Izris kablov v tlorisu in vzdolžnem prerezu
– Izris kablov v realnem tlorisu 2d ali 3d
– Izris 3d prečnih prerezov zgornje konstrukcije za kabelske linije
– Izris 2d prečnih prerezov zgornje konstrukcije za kabelske linije
– Izris kablov v prečnih prerezih
Vnos Y0Z izhodišča v prečne prereze
– Izris tabele koordinat kablov v prečnih prerezih
– Izris tabele specifikacije kablov

Cenik:

1 Licenca = 1800 EUR

Video prezentacije:

Konstrukcija 3D Konstrukcija 2D Ograje Kabli za prednapenjanje

Primer1 Primer2 Primer3 Primer4 Primer5 Primer6

Modul Odvodnjavanje 6.0

Aplikacije je dodatek k programski opremi BricsCAD. Namenjene je projektantom pri 2D in 3D izrisu odvodnjavanja na premostitvenih objektih. Potrebna je programska oprema BricsCAD Pro.

Poskusna licenca omogoča 30 testnih zagonov aplikacije.  Naročilo pošljite na naslov info@rscom.si

Glavne funkcije:

– Izris 3d in 2d vzdolžne osi odvodnjavanja
– Razporeditev segmentov izlivnikov in izris črtovja v X-smeri vzdolžnega profila
– Kotiranje elementov v vzdolžnem profilu
– Vnos elementov odvodnjavanja iz baze blokov
– Vzdolžni izris blokov v vozlišča črtovja
– Vzdolžni izris blokov med vozlišči črtovja
– Kotiranje cevk pronicajoče vode v vzdolžnem profilu
– Specifikacija elementov
– Izris tabele elementov
– Tlorisni in 3d izris vertikalnih elementov
– Kotiranje elementov tlorisno

Cenik:

1 Licenca = 400 EUR

Video prezentacije:

Primer1 Primer2